Tietosuojaseloste

RAVANTIT OY, LASKUSTUS ASIAKASREKISTERI
 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Ravantit Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

 

1. Rekisterinpitäjä Ravantit Oy

Kuninkaankartanonkatu 10 b, 20810 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on

Mari Moilanen, 044-0101080, toimisto@ravantit.fi

Elina Ravantti, 040-7036564

 

3. Rekisterin nimi  Ravantit Oy asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuuhteeseen Ravantit Oy:hyn.

Laskut säilyvät järjestelmässämme, joten myös asiakkaan henkilötiedot ovat löydettävissä laskutusohjelmastamme (Lemonsoft). Yrityksen asiakasrekisteri ja laskutiedot säilytetään kirjanpitolain säätämän ajan.

Ravantit Oy käsittelee henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan pöytävarauksia tehtäessä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat: maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely.
6. Käsiteltävät henkilötiedot Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite; asiakkaan laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot, tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista.

Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaidensa kohdalla seuraavia henkilötietoja: Yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

7. Mistä henkilötiedot saadaan Henkilötiedot asiakasrekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään. Ostoista saatavat tiedot saadaan tiedot yrityksen kassajärjestelmästä kuittinumerolla. Henkilötietoja ei tähän tarvita.
8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät Asiakirjarekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.
9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Asiakasrekisteristä ei siirretä tietoja EU:n ulkopuolelle
10. Henkilötietojen säilytysaika  Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan.

Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan lain edellyttämiä säilytysaikoja, kuten kirjanpitolakia.

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen kun yrityksen asiakkuus katsotaan päättyneeksi.

Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkistuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi.

11. Rekisteröidyn oikeuksista Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin selvittääkseen käsitelläänkö häntä koskevia tietoja jäsenrekisterissä tai ei käsitellä.

Rekisteröidylä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyn oikeuttaan saada tiedot voidaan tietosuoja-asetuksen nojalla rajoittaa tai kieltäytyä, jos tietojen antaminen vaikuttaisi haktallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. (liikesalaisuudet, toisen henkilön henkilötiedot)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitätä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityjä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman viivytystä, jos jokin edellytyksistä täyttyy:

– henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiinn joita varten en kerättiin.

– rekiströity vasstustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä.

– rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.

– henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

 

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

 

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

 

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.